امکانات اضافی هاست استاندارد و حرفه ای

یکعدد آدون دومین افزایشی
دو عدد آدون دومین افزایشی
پنج عدد آدون دومین افزایشی