هاست لينوكس حرفه اي

پلن اول هاست حرفه ای
 • یک گیگابایت حجم فضای هاست
 • 50 گیگابایت پهنای باندماهیانه
 • 45 نفر همزمان تعداد افراد آنلاین
 • نامحدود سایرامکانات جانبی
پلن دوم هاست حرفه ای
 • دو گیگابایت حجم فضای هاست
 • 100 گیگابایت پهنای باندماهیانه
 • 65 نفر همزمان تعداد افراد آنلاین
 • نامحدود سایرامکانات جانبی
پلن سوم هاست حرفه ای
 • سه گیگابایت حجم فضای هاست
 • 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 85 نفر همزمان تعداد افراد آنلاین
 • نامحدود سایرامکانات جانبی
پلن چهارم هاست حرفه ای
 • چهار گیگابایت حجم فضای هاست
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 110 نفر همزمان تعداد افراد آنلاین
 • نامحدود سایرامکانات جانبی
پلن پنجم هاست حرفه ای
 • پنج گیگابایت حجم فضای هاست
 • 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 150 نفر همزمان تعداد افراد آنلاین
 • نامحدود سایرامکانات جانبی
پلن ششم هاست حرفه ای
 • شش گیگابایت حجم فضای هاست
 • 300 گیگابایت پهنای باندماهیانه
 • 175 نفر همزمان تعداد افراد آنلاین
 • نامحدود سایرامکانات جانبی
پلن هفتم هاست حرفه ای
 • هفت گیگابایت حجم فضای هاست
 • 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 200 نفر همزمان تعداد افراد آنلاین
 • نامحدود سایرامکانات جانبی
پلن هشتم هاست حرفه ای
 • هشت گیگابایت حجم فضای هاست
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 250 نفر همزمان تعداد افراد آنلاین
 • نامحدود سایرامکانات جانبی
سرویس هاست پربازدید ویژه