هاست لینوکس استاندارد

هاست استاندارد پلن 100 مگابايت
هاست استاندارد پلن 250 مگابايت
هاست استاندارد پلن 500 مگابايت
هاست استاندارد پلن 1000 مگابايت
هاست استاندارد پلن 2000 مگابايت
هاست استاندارد پلن 3000 مگابايت
هاست استاندارد پلن 4000 مگابايت
هاست استاندارد پلن 5000 مگابايت
هاست استاندارد پلن 6000 مگابايت
هاست استاندارد پلن 8000 مگابایت
هاست استاندارد پلن 10000 مگابايت
هاست استاندارد پلن 20000 مگابايت